Poznań-praca.pl

Praca w Poznaniu | Praca w województwie wielkopolskim

Badanie wskaźnikiem Gender Index

Posted on | March 10, 2009 | No Comments

Amerykańska organizacja Catalyst przeprowadziła badania, które objęły 353 firmy z „Listy 500” magazynu „Fortune”. Na ich podstawie odkryto, że istnieje zależność między odsetkiem kobiet kadry menedżerskiej najwyższego szczebla, a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Tam gdzie jest przewaga kobiet wśród kadry zarządzającej najwyższego szczebla firma, wykazuje lepsze wyniki finansowe, natomiast tam gdzie jest ich mniej, wyniki finansowe są gorsze. Podsumowując, w firmach, które osiągają najwyższe wyniki finansowe pracuje zróżnicowana pod względem płci, kadra menedżerska wyższego stopnia. Badania te były kontynuowane w państwach Unii Europejskiej. Jednym ze wskaźników według którego następuje analiza firmy jest wskaźnik Gender Index. Po raz pierwszy został użyty w 2006 roku. Analizie nim poddano 52 firmy, które uczestniczyły w konkursie Firma Równych Szans. Został on zrealizowany ze środków unijnych. W trakcie badań wskaźnikiem tym analizuje się zasady dostępu do awansów, oraz obecność procedur antymobbingowych, wśród wszystkich pracowników. Porównuje się procent kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie firmy w stosunku do ogółu zatrudnionych danej płci. Analizie podlegają także ogłoszenia rekrutacyjne, porównuje się płace mężczyzn i kobiet na tych samych stanowiskach.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply